preskoči na sadržaj
Natječaji

 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice - 10. 6. 2020.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 61. Statuta  Školski odbor Osnovne škole  Štrigova raspisuje:

 

                                                           NATJEČAJ

 

         za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.)
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

 

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

 • poznavanje stranog jezika ( stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili  druga isprava)
 • osnovne digitalne vještine ( uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava)
 • iskustvo rada na projektima ( potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.  

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

  Andreja Zadravec Baranašić

 

 

Klasa: 602-02/20-01/01

Urbroj: 2109-48-20-11

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-145

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto  SPREMAČ/ICA SPORTSKE DVORANE - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - (rodiljni i roditeljski dopust)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto SPREMAČ/ICA SPORTSKE DVORANE - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - (rodiljni i roditeljski dopust) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s DUŠANKOM HERIC, ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA – NKV, JALŠOVEC, JALŠOVEC 4, 40312 ŠTRIGOVA koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Stanislav Rebernik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-147

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s KRISTINOM KRALJ, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET – VSS, MAGISTRA EDUKACIJE MATEMATIKE I INFORMATIKE, PLEŠKOVEC, PLEŠKOVEC 180 A, 40311 SVETI JURAJ NA BREGU, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Stanislav Rebernik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-146

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 nastavnih sati tjedno), zamjena za bolovanje (rodiljni i roditeljski dopust)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 nastavnih sati tjedno), zamjena za bolovanje (rodiljni i roditeljski dopust) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s MATILDOM LEPOGLAVEC, AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI – VSS, MAGISTRA LIKOVNE PEDAGOGIJE, ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 11, 42000 VARAŽDIN, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-148

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 nastavnih sati tjedno)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 nastavnih sati tjedno) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s IVANOM TKALČEC, SVEUČILIŠTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI – VSS, MAGISTRA EDUKACIJE HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI s velikom pohvalom – MAGNA CUM LAUDE, LESKOVEC 12, 40312 ŠTRIGOVA, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Stanislav Rebernik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126 A

40312 ŠTRIGOVA

Klasa: 602-02/19-05/01

Urbroj: 2109-48-19-115

Štrigova, 20.11.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 nastavnih sati tjedno), zamjena za bolovanje (rodiljni i roditeljski dopust)

SPREMAČ/ICA SPORTSKE DVORANE - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - (rodiljni i roditeljski dopust)

UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno)

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 nastavnih sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te članka  4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova s naznakom : „ za natječaj :  navesti radno mjesto

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole pod linkom:

http://os-strigova.skole.hr/upload/os-strigova/images/static3/785/attachment/-Pravilnik_o_zaposljavanju_s_Odlukom.pdf

Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje kod Povjerenstva. Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Štrigova u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Štrigova da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen 20.11.2019. godine, a vrijedi do 28.11.2019.

 

Ravnatelj:

Stanislav Rebernik, prof

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/18-19/01

Urbroj: 2109-48-18-58

Štrigova, 13. kolovoz  2019.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2019./2020., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi učenicima s teškoćama

 • nepuno određeno radno vrijeme,  za razrednu nastavu ne više

od 25 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 • Najmanje završena srednja stručna sprema
 • Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
 • Kandidat treba imati prethodno završenu edukaciju prije sklapanja ugovora

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da ima završenu edukaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 13. kolovoza do 21. kolovoza 2019.

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                                              Stanislav Rebernik, prof.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017. i 68/18)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj, u sportskoj dvorani MŠ Štrigova

određeno puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno)

zamjena za bolovanje Novak Ivane, najduže do 30.06.2019. godine

 

Uvjet: završena osnovna škola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod

istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka

106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana

raspisivanja natječaja

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Napomena: priloge odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti

uz prijavu na natječaj dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili

elektroničkom zapisu.

 

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

        Natječaj vrijedi od 19.03.2019. do 27.03.2019.

------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017. i 68/18)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

4 sata redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

(8 sati rada tjedno) u MŠ Štrigova

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

životopis
diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod

istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka

106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana

raspisivanja natječaja

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Napomena:

priloge odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj

dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu.

 

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

        Natječaj vrijedi od 11.03.2019. do 19.03.2019.

------------------------------------------------------------------------

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/19-19/01

Urbroj: 2109-48-19-03

Štrigova, 11.02.2019.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2018./2019., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

                  NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi učenicima s teškoćama

 • nepuno određeno radno vrijeme,  za razrednu nastavu ne više

od 25 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 • Najmanje završena srednja stručna sprema
 • Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
 • Kandidat treba imati prethodno završenu edukaciju prije sklapanja ugovora

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da ima završenu edukaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 12.02. do 20.02.2019.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                                              Stanislav Rebernik, prof.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TražilicaKalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


E- DNEVNIK


Korisni linkovi
PROPISI
 • Zakoni
 • Pravilnici

KORISNI LINKOVI


Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: zero-sized reply, code 0
preskoči na navigaciju