preskoči na sadržaj
Natječaji

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA            

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126 A

40312 ŠTRIGOVA

Klasa: 602-02/21-19/01

Urbroj: 2109-48-21-19

Štrigova, 03.03.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 6. Pravilnika o radu OŠ Štrigova i članka 5. i 7. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Štrigova, ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

STRUČNI SURADNIK/ICA KNJIŽNIČAR/KA - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno), zamjena za bolovanje

Mjesto rada: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

  • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
  • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te članka  4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o državljanstvu
  • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
  • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • Rodni list
  • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova s naznakom : „ za natječaj :  navesti radno mjesto

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole pod linkom:

http://os-strigova.skole.hr/upload/os-strigova/images/static3/785/attachment/-Pravilnik_o_zaposljavanju_s_Odlukom.pdf

Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje kod Povjerenstva. Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Štrigova u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Štrigova da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen 03.03.2021. godine, a vrijedi do 11.03.2021.

 

Ravnatelj:

Stanislav Rebernik, prof.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TražilicaKalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


E- DNEVNIK


Korisni linkovi
PROPISI
 • Zakoni
 • Pravilnici

KORISNI LINKOVI


Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: zero-sized reply, code 0
preskoči na navigaciju