preskoči na sadržaj
Natječaji

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-145

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto  SPREMAČ/ICA SPORTSKE DVORANE - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - (rodiljni i roditeljski dopust)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto SPREMAČ/ICA SPORTSKE DVORANE - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - (rodiljni i roditeljski dopust) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s DUŠANKOM HERIC, ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA – NKV, JALŠOVEC, JALŠOVEC 4, 40312 ŠTRIGOVA koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Stanislav Rebernik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-147

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s KRISTINOM KRALJ, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET – VSS, MAGISTRA EDUKACIJE MATEMATIKE I INFORMATIKE, PLEŠKOVEC, PLEŠKOVEC 180 A, 40311 SVETI JURAJ NA BREGU, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Stanislav Rebernik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-146

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 nastavnih sati tjedno), zamjena za bolovanje (rodiljni i roditeljski dopust)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 nastavnih sati tjedno), zamjena za bolovanje (rodiljni i roditeljski dopust) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s MATILDOM LEPOGLAVEC, AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI – VSS, MAGISTRA LIKOVNE PEDAGOGIJE, ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 11, 42000 VARAŽDIN, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E P U B L I K A   H R VA T S K A

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Štrigova 126 A, 40312 Štrigova

Klasa: 602-02/19-05/011

Urbroj: 2109-48-19-148

Štrigova, 04.12.2019. godine

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 nastavnih sati tjedno)

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 nastavnih sati tjedno) objavljenom dana 20.11.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova, dana 04.12.2019. godine sklopljen ugovor o radu s IVANOM TKALČEC, SVEUČILIŠTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI – VSS, MAGISTRA EDUKACIJE HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI s velikom pohvalom – MAGNA CUM LAUDE, LESKOVEC 12, 40312 ŠTRIGOVA, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Stanislav Rebernik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126 A

40312 ŠTRIGOVA

Klasa: 602-02/19-05/01

Urbroj: 2109-48-19-115

Štrigova, 20.11.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 nastavnih sati tjedno), zamjena za bolovanje (rodiljni i roditeljski dopust)

SPREMAČ/ICA SPORTSKE DVORANE - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - (rodiljni i roditeljski dopust)

UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno)

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 nastavnih sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te članka  4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Štrigova te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova s naznakom : „ za natječaj :  navesti radno mjesto

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole pod linkom:

http://os-strigova.skole.hr/upload/os-strigova/images/static3/785/attachment/-Pravilnik_o_zaposljavanju_s_Odlukom.pdf

Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje kod Povjerenstva. Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Štrigova u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Štrigova da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen 20.11.2019. godine, a vrijedi do 28.11.2019.

 

Ravnatelj:

Stanislav Rebernik, prof

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/18-19/01

Urbroj: 2109-48-18-58

Štrigova, 13. kolovoz  2019.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2019./2020., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi učenicima s teškoćama

 • nepuno određeno radno vrijeme,  za razrednu nastavu ne više

od 25 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 • Najmanje završena srednja stručna sprema
 • Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
 • Kandidat treba imati prethodno završenu edukaciju prije sklapanja ugovora

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da ima završenu edukaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 13. kolovoza do 21. kolovoza 2019.

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                                              Stanislav Rebernik, prof.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017. i 68/18)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj, u sportskoj dvorani MŠ Štrigova

određeno puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno)

zamjena za bolovanje Novak Ivane, najduže do 30.06.2019. godine

 

Uvjet: završena osnovna škola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod

istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka

106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana

raspisivanja natječaja

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Napomena: priloge odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti

uz prijavu na natječaj dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili

elektroničkom zapisu.

 

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

        Natječaj vrijedi od 19.03.2019. do 27.03.2019.

------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017. i 68/18)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

4 sata redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

(8 sati rada tjedno) u MŠ Štrigova

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

životopis
diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod

istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka

106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana

raspisivanja natječaja

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Napomena:

priloge odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj

dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu.

 

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

        Natječaj vrijedi od 11.03.2019. do 19.03.2019.

------------------------------------------------------------------------

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/19-19/01

Urbroj: 2109-48-19-03

Štrigova, 11.02.2019.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2018./2019., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

                  NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi učenicima s teškoćama

 • nepuno određeno radno vrijeme,  za razrednu nastavu ne više

od 25 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 • Najmanje završena srednja stručna sprema
 • Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
 • Kandidat treba imati prethodno završenu edukaciju prije sklapanja ugovora

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da ima završenu edukaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 12.02. do 20.02.2019.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                                              Stanislav Rebernik, prof.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017. i 68/18)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

4 sata redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

u MŠ Štrigova

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj,

određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno (zamjena za

bolovanje - rodiljni dopust)

u MŠ Štrigova.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

- domovnicu

- životopis

 

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 12.10.2018. do 20.10.2018.

----------------------------------------------------------------

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/18-19/01

Urbroj: 2109-48-18-24

Štrigova, 16. kolovoz  2018.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2018./2019., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi učenicima s teškoćama

nepuno određeno radno vrijeme,  za razrednu nastavu ne više

od 25 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

Najmanje završena srednja stručna sprema
Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
Kandidat treba imati prethodno završenu edukaciju prije sklapanja ugovora

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da ima završenu edukaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 16. kolovoza do 24. kolovoza 2018.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                                              Stanislav Rebernik, prof.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/2017.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

u MŠ Štrigova

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 05.03.2018. do 13.03.2018.

----------------------------------------------------------------

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/2017.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj,

određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno (zamjena za bolovanje

-komplikacije u svezi trudnoće i porođaja) u MŠ Štrigova.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 18.01.2018. do 26.01.2018.

----------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/2017.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

u MŠ Štrigova

 

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE 1 izvršitelj,

5 sati redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

u MŠ Štrigova

 

KUHAR/ICA 1 izvršitelj,

neodređeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena

- 20 sati rada tjedno) u PŠ Prekopa.

Uvjet: SSS – kuhar/ica

 

SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj,

neodređeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena

- 20 sati rada tjedno) u PŠ Prekopa

Uvjet: završena osnovna škola

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 05.10.2017. do 13.10.2017.

----------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/17-19/01

Urbroj: 2109-48-17-13

Štrigova, 10. kolovoz  2017.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2017./2018., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

NATJEČAJ

za pomoćnike/ce u nastavi učenicima s teškoćama

-nepuno određeno radno vrijeme,  ne više od 25 sati tjedno – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

 • Najmanje završena srednja stručna sprema
 • Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
 • Kandidat treba imati prethodno završenu edukaciju prije sklapanja ugovora

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da ima završenu edukaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 10. kolovoza do 18. kolovoza 2017.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                        Stanislav Rebernik, prof.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/2017.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno –  neodređeno nepuno radno vrijeme

u MŠ Štrigova

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 26.04.2017. do 04.05.2017.

----------------------------------------------------------------

 

------------------------------
POMOĆNIK/ POMOĆNICA U NASTAVI UČENIKU S TEŠKOĆAMA U PREDMETNOJ NASTAVI

 

Radno mjesto


Mjesto rada: ŠTRIGOVA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 20.9.2016.

Natječaj vrijedi do: 28.9.2016.

Posloprimac


Razina obrazovanja:

Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA
ŠTRIGOVA
Štrigova 126A
40312 Štrigova

Klasa: 602-02/16-19/01

Urbroj: 2109-48-16-46
Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje:
 

NATJEČAJ
za pomoćnike/ce u nastavi učenicima s teškoćama- 1 izvršitelj/ica 


UVJETI: 
• Najmanje završena srednja stručna sprema
• Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak 
• Kandidat mora biti nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada (HZZ)

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.
Na natječaj se mogu javiti osobe koje zadovoljavaju uvjet javnih radova.

Ravnatelj:
Stanislav Rebernik, prof.

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Kontakt: e-mailom: os-strigova@ck.t-com.hr
---------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA

Štrigova 126A

40312 Štrigova

Tel: 040/851-005, Fax. 040/851-570

Klasa: 602-02/16-19/01

Urbroj: 2109-48-16-42

Štrigova, 30. kolovoz  2016.

 

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2016./2017., ravnatelj Osnovne škole Štrigova raspisuje

NATJEČAJ

za pomoćnike/ce u nastavi učenicima s teškoćama

-nepuno određeno radno vrijeme, 25 sati tjedno – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

Najmanje završena srednja stručna sprema
Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak
Kandidat mora biti nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada (HZZ)

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat nezaposlena osoba.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sudionici će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od izbora.

Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A

40312 ŠTRIGOVA

 

Natječaj je otvoren od 30. kolovoza do 07. rujna 2016.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

 

                                                                                              Stanislav Rebernik, prof.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno –  određeno nepuno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje - roditeljski) u MŠ Štrigova

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 03.03.2016. do 11.03.2016.

----------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj,

neodređeno puno radno vrijeme

(40 sati rada tjedno) u sportskoj dvorani MŠ Štrigova.

Uvjet: završena osnovna škola

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku završene škole

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 14.12.2015. do 22.12.2015.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA 1 izvršitelj,

12 sati redovite nastave tjedno – određeno nepuno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje - roditeljski) u MŠ Štrigova i PŠ Stanetinec

za razdoblje 06.11.2015. – 16.11.2015.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno –  određeno nepuno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje -  rodiljni i roditeljski) u MŠ Štrigova

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 05.10.2015. do 13.10.2015.

----------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i članka 61. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Štrigova raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

UVJETI:

 1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, a iznimno ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine", br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

životopis
diplomu
domovnicu
dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)
uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

-------------------------------------------------------------------

 Natječaj vrijedi od 14.06.2015. do 23.06.2015.

-------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno – 12 sati rada tjedno, neodređeno nepuno

vrijeme, u MŠ Štrigova

UČITELJ/ICA POVIJESTI 1 izvršitelj,

4 sata redovite nastave tjedno – 7 sati rada tjedno, određeno nepuno

vrijeme, (zamjena za bolovanje -  komplikacije, rodiljni i roditeljski)

u MŠ Štrigova

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE 1 izvršitelj,

određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno (zamjena za bolovanje),

u kombiniranom razrednom odjelu PŠ Prekopa

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno – 16 sati rada tjedno, određeno nepuno

vrijeme, (zamjena za bolovanje -  komplikacije, rodiljni i roditeljski)

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 25.02.2015. do 05.03.2015.

----------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj,

određeno nepuno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

(1/2 radnog vremena - 20 sati rada tjedno) u sportskoj dvorani MŠ Štrigova.

Uvjet: završena osnovna škola

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA 1 izvršitelj,

određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje – u svezi trudnoće i

porođaja), u kombiniranim razrednim odjelima PŠ Prekopa, Železna Gora

i Stanetinec te u čistim razrednim odjelima MŠ Štrigova.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

------------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 06.10.2014. do 14.10.2014.

----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 11.02.2014. do 19.02.2014.

--------------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

KUHAR/ICA 1 izvršitelj,

neodređeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena

- 20 sati rada tjedno) u PŠ Stanetinec.

Uvjet: SSS – kuhar/ica

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku završene škole

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu, rodni list

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 04.12.2013. do 12.12.2013.

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj,

neodređeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena

- 20 sati rada tjedno) u PŠ Stanetinec.

Uvjet: završena osnovna škola

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku završene škole

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu, rodni list

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 04.12.2013. do 12.12.2013.

-------------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE 1 izvršitelj,

određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje), u

kombiniranom razrednom odjelu PŠ Prekopa.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu, rodni list

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 26.11.2013. do 04.12.2013.

--------------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu, rodni list

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 04.11.2013. do 12.11.2013.

-----------------------------------------------------

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12., 86/12. i 94/13.)

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

6 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE 1 izvršitelj,

7 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 03.10.2013. do 11.10.2013.

-------------------------------------------------------------

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,

05/12., 18/12. i 86/12), Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A,

40312 Štrigova,

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 22.01.2013. do 30.01.2013.

-------------------------------------------------------------

 

 

Temeljem čl. 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluke Školskog odbora OŠ Štrigova o prodaji nekretnine (kuća i pomoćna zgrada u Stanetincu) KLASA: 602-02/12-16/01 URBROJ: 2109-48-12-04 od 14.09.2012. godine, objavljuje se:

 

       JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.        Predmet prodaje

- kč.br. 7/a/1/2 upisana u zk.ul.br. 116 k.o. Stanetinec (identična kč.br. 88/2 k.o. Stanetinec), u naravi kuća i pomoćna zgrada – dalje nekretnina.

II.      Uvjeti za kupnju nekretnina

Pravo na kupnju nekretnine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH. 

III.    Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude

Početna prodajna cijena: 299.412,99 kn. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 30.000,00 kuna na poslovni račun Osnovne škole Štrigova broj: 2340009-1116010248 kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., s pozivom na broj 16-04-14853792171 s naznakom „ jamčevina za kupnju nekretnine“.

Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana prodaje najpovoljnijem ponuditelju, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je odabran kao najpovoljniji ponuditelj ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji ispunjava uvjete iz ovog natječaja te koji ponudi najvišu cijenu.

IV.    Obvezni sadržaj ponude:

1.       Ponuda koja sadrži ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijene te broj računa i naziv banke ponuditelja na koji se jamčevina vraća.

2.       Preslika osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar.

3.       Dokaz o uplati jamčevine.

V.      Rok i adresa za dostavu ponude

Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine„. Neprekoračivi rok za dostavu ponude je 01.12.2012. -  17.12.2012. do 13,00 sati, neovisno o načinu dostave ponude. Ukoliko u navedenome roku ne pristigne niti jedna prihvatljiva ponuda, rok za dostavu ponuda prema istim uvjetima produljuje se do konačnog odabira najpovoljnijeg ponuditelja. U tom slučaju, otvaranje ponuda bit će  dva puta mjesečno i to svakog prvog i trećeg petka u mjesecu u 12,00 sati u prostorima Osnovne škole Štrigova. Otvaranje pisanih ponuda je javno te se održava u Osnovnoj školi Štrigova u 13,00 sati. Prilikom otvaranja ponuda, svaki nazočni ovlašteni ponuditelj čija je pismena ponuda ocjenjena valjanom može predložiti provođenje usmenog nadmetanja. U tom slučaju, početna prodajna cijena nekretnine biti će najviša cijena koja je istaknuta u dostavljenim valjanim pisanim ponudama, a najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je postignuta na usmenom nadmetanju.

Sve informacije u vezi okončanja ili poništenja javnog natječaja biti će objavljivane na službenim internetskim stranicama Osnovne škole Štrigova  http://os-strigova.skole.hr

VI.    Odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora i uvjeti prijenosa prava vlasništva

Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će ravnatelj Osnovne škole Štrigova u roku od 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka odluke o prodaji nekretnine zaključiti ugovor o kupoprodaji, te u daljnjem roku do 15 dana od sklapanja ugovora uplatiti cjelokupnu kupovninu. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje. Isprava  o prijenosu prava vlasništva (tabularna isprava) predaje se kupcu nakon uplate cjelokupnog iznosa kupovnine. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora. Porez na promet nekretnina i ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

VII.  Završne odredbe

Prodavatelj pridržava pravo bez navođenja razloga ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično. Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje naknadne prigovore. Obavještavaju se ponuditelji da se nekretninom koristi treća osoba temeljem Ugovora o najmu stana  Klasa: 602-02/06-04/01, Urbroj: 2109-27-06-06 od 05.07.2006. godine.

Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti na telefon  040 851 005 radnim danom od 9,00 do 13,00 sati ili putem elektroničke pošte: os-strigova@ck.t-com.hr

Klasa: 602-02/11-01/01

Urbroj: 2109-48-12-09

Štrigova, 22.11.2012.          

                                                                                                                                                                   Ravnatelj: Stanislav Rebernik

 

 

Fizika 29.8.2012.
Geografija 14.3.2012.
Fizika 9.2.2012.
Likovna kultura 24.1.2012.
Spremačica 18.1.2012.
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. i 86/12),

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova,

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 29.08.2012. do 06.09.2012.

-------------------------------------------------------------

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.),

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova,

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE 1 izvršitelj,

15 sati redovite nastave tjedno, određeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova (zamjena za bolovanje – komplikacije,

rodiljni i roditeljski dopust)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 14.03.2012. do 22.03.2012.

-------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.),

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova,

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA FIZIKE 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 09.02.2012. do 17.02.2012.

-------------------------------------------------------------

natrag
 
   

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10. 105/10. i 90/11.),

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova,

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, 1 izvršitelj,

8 sati redovite nastave tjedno, neodređeno nepuno vrijeme,

u MŠ Štrigova

Uvjeti: Prema Zakonu o  odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku diplome

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

-------------------------------------------------------------------

Natječaj vrijedi od 24.01.2012. do 01.02.2012.

-------------------------------------------------------

natrag

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi  (NN Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.),

Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova,

raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

SPREMAČICA, 1 izvršitelj,

određeno puno radno vrijeme u MŠ Štrigova – sportska dvorana

(zamjena za bolovanje)

Uvjet: završena osnovna škola

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

- izvornik ili presliku završene škole

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

- domovnicu

- životopis

Rok za podnošenje prijava: osam dana od dana objave

natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku

15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

OŠ Štrigova, Štrigova 126A, 40312 Štrigova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

--------------------------------------------------------------------------

   Natječaj vrijedi od 18.01.2012. do 26.01.2012.

-------------------------------------------------------------

natrag

 

 

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ ZA POMOCNIKE 2016 17.doc

TražilicaKalendar
« Ožujak 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


E- DNEVNIK


Korisni linkovi
PROPISI
 • Zakoni
 • Pravilnici

KORISNI LINKOVI


Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju